Tags Archives: successions

A més del testament, existeix un altre instrument, tan interessant com poc conegut, per a ordenar les nostres successions: els anomenats pactes successoris. A través d’aquests pactes, que, a diferència dels testaments, són, en general, irrevocables de forma unilateral, podem garantir la destinació definitiva de tots o alguns béns de la nostra propietat; essent, per […]

Read more »

Que qui consideri que té dret a succeir al causant (al mort) haurà d’instar una llarga i costosa declaració d’hereus ab intestat, que es tramitarà a una notaria, a fi de que es declari quins parents del causant són els seus hereus. Si en el moment de morir, el causant tenia veïnatge civil català, hereten: […]

Read more »