ELS PACTES SUCCESSORIS

A més del testament, existeix un altre instrument, tan interessant com poc conegut, per a ordenar les nostres successions: els anomenats pactes successoris.

A través d’aquests pactes, que, a diferència dels testaments, són, en general, irrevocables de forma unilateral, podem garantir la destinació definitiva de tots o alguns béns de la nostra propietat; essent, per exemple, molt útils en la successió de les empreses familiars.

En pacte successori, dues o més persones poden convenir la successió per causa de mort de qualsevol d’elles, mitjançant la institució d’un o més hereus i la realització d’atribucions a títol particular; atribucions que es poden efectuar de forma condicionada. Els pactes successoris poden contenir disposicions a favor dels atorgants, fins i tot de manera recíproca, o a favor de tercers.

Els pactes successoris s’han d’atorgar en escriptura pública notarial; tràmit fàcil, ràpid i econòmic que està en les seves mans.

Pregunti’ns pels pactes successoris: l’informarem encantats!

Despatx TULSÀ & QUINTANO Advocats

Cinquanta anys dedicats al Dret de Família ens permeten oferir-li la millor assistència jurídica.

Leave a comment