Consells

A més del testament, existeix un altre instrument, tan interessant com poc conegut, per a ordenar les nostres successions: els anomenats pactes successoris. A través d’aquests pactes, que, a diferència dels testaments, són, en general, irrevocables de forma unilateral, podem garantir la destinació definitiva de tots o alguns béns de la nostra propietat; essent, per […]

Read more »

Malauradament, en alguns casos de separació, divorci o extinció de parella de fet, alguns progenitors impedeixen als avis veure als seus nets. És això legal? No.  La Llei protegeix intensament als menors; que tenen el dret de relacionar-se amb els seus avis i altres parents i que, en aquest tipus de situacions, són els que, […]

Read more »

La persona major d’edat que ho necessiti per a tenir cura d’ella mateixa o dels seus béns, a causa de la disminució no incapacitant de les seves facultats físiques o psíquiques (és a dir, que no es tracti d’una disminució derivada de malalties o deficiències físiques o psíquiques que li impedeixin governar-se; en quin cas […]

Read more »

Que qui consideri que té dret a succeir al causant (al mort) haurà d’instar una llarga i costosa declaració d’hereus ab intestat, que es tramitarà a una notaria, a fi de que es declari quins parents del causant són els seus hereus. Si en el moment de morir, el causant tenia veïnatge civil català, hereten: […]

Read more »

Sí: els pactes en previsió de ruptura són un tipus d’acord que permeten determinar anticipadament, abans de casar-se o, fins i tot, durant el matrimoni, les conseqüències d’una possible crisi del matrimoni o del cessament de la convivència en una parella estable. Fa uns anys, aquests pactes eren vistos com una excentricitat nord-americana i eren […]

Read more »

Moltes persones separades/divorciades que voldrien canviar alguna cosa de la seva Sentència de divorci ens pregunten si és possible fer-ho. La resposta és, sempre, la mateixa: si s’han alterat substancialment les circumstàncies que concorrien en el moment del divorci, sí. Així doncs, la seva Sentència de separació/divorci es podria modificar: – Si l’alteració de circumstàncies […]

Read more »

Primer i fonamental: asseguri’s de contractar un bon advocat especialitzat en Dret de Família, un advocat de la Societat Catalana d’Advocats de Família o de la Asociación Española de Abogados de Familia, que sigui mediador i que tingui habilitats col·laboratives. Potser serà una mica més car que un advocat no especialista, però li estalviarà patiment […]

Read more »

Les peticions de nul·litat matrimonial canònica al Bisbat de Girona s’han incrementat durant el 2016 en gairebé un 100%. S’ha plantejat alguna vegada si el seu matrimoni canònic podria ser nul? Sap que l’Església ha agilitat, recentment, els processos per a obtenir la nul·litat canònica matrimonial? Entre d’altres, són causes generals de nul·litat les següents: […]

Read more »

A Catalunya, dues persones que conviuen en una comunitat de vida anàloga a la matrimonial es consideren parella estable en qualsevol dels casos següents: a) Si la convivència dura més de dos anys ininterromputs, b) Si durant la convivència, tenen un fill comú, o c) Si formalitzen la relació en escriptura pública. Doncs bé: encara […]

Read more »

El refranyer popular és savi: faci-li cas. Preveure el seu futur és possible; i molt recomanable! Ha pensat en el seu futur? Ha pensat en qui voldria que vetllés per Vostè i pel seu patrimoni si mai ho necessita, si perd la seva capacitat d’obrar per causa, per exemple, d’un ictus o de l’alzheimer? Sap […]

Read more »